СОО-3-2017 Услуги по почистване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ

Документация

Документи
Представяне - Приложение № 1 21-03-2017 11:09:55 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 21-03-2017 11:08:15 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 21-03-2017 11:07:28 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 21-03-2017 11:06:33 Изтеглете файл
Проекто договор - Приложение №5 21-03-2017 11:04:54 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 6 21-03-2017 11:03:16 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 7 21-03-2017 11:02:39 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение № 8 21-03-2017 11:01:54 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 9 21-03-2017 10:58:50 Изтеглете файл