СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-10-2017 Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ”