СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-19-2017 Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация на Петролна база Сливен при ТД ДР Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР гр. Бургас, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирани в резервоарния парк на Петролна база - гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ - гр. Бургас”.