СОО-38-2017 Услуга за извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи в ТД ДР Варна за срок от 1 (една) година

Документация

Документи
Документация - Образец № 1 16-11-2017 11:27:47 Изтеглете файл
Представяне - Образец № 2 16-11-2017 11:26:57 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 16-11-2017 11:26:01 Изтеглете файл
Техническа спецификация 16-11-2017 11:25:22 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 16-11-2017 11:24:30 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 6 16-11-2017 11:23:39 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ - Образец № 7 16-11-2017 11:22:33 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проекта на договор - Образец № 8 16-11-2017 11:21:39 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Образец №9 16-11-2017 11:20:44 Изтеглете файл
Декларация за участие като подизпълнител - Образец № 10 16-11-2017 11:19:34 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - Образец № 11 16-11-2017 11:17:55 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 6 ППЗОП - Образец № 12 16-11-2017 11:16:13 Изтеглете файл