СОО-13-2017 Ремонт на противопожарен пръстен на територията на ПБ Антон към ТД Държавен резерв гр. София

Документация

Документи
Техническа спецификация 06-06-2017 16:39:26 Изтеглете файл
Количествено-стойностна сметка - Приложение № 1.1. към ТС 06-06-2017 16:37:41 Изтеглете файл
Обследване на противопожарен тръбопровод в ПБ Антон - Приложение 1.2 към ТС 06-06-2017 16:35:56 Изтеглете файл
Методика за определяне на комплексната оценка 06-06-2017 16:33:10 Изтеглете файл
Проект на договор 06-06-2017 16:32:29 Изтеглете файл
Представяне на участникa - Образец № 1 06-06-2017 16:30:34 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Образец № 2 06-06-2017 16:28:20 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 06-06-2017 16:26:20 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 06-06-2017 16:24:34 Изтеглете файл
Количествено-стойностна сметка - Приложение към ЦП 06-06-2017 16:23:41 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 - Образец № 5 06-06-2017 16:21:55 Изтеглете файл
Декларация по чл.54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 - Образец № 6 06-06-2017 16:20:09 Изтеглете файл
Подизпълнител - Образец № 7 06-06-2017 16:19:20 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - подизпълниел - Образец № 8 06-06-2017 16:18:34 Изтеглете файл
Списък на СМР - Образец № 9 06-06-2017 16:17:45 Изтеглете файл
Списък на техническите лица - Образец № 10 06-06-2017 16:16:53 Изтеглете файл