СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-40-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД ДР Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Бургас, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, за срок от 1 /една/ година”