СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-6-2017 Реконструкция на площадков водопровод на територията на Складова база Българово към ТД ДР гр. Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Реконструкция на площадков водопровод на територията на Складова база „Българово“ към ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас“