СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ПОЛ-35-2017 Изграждане на периметрова сигнално-охранителна система за обект ПБ Поликраище

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 191, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез покана до определени лица, с предмет: „Изграждане на периметрова сигнално-охранителна система за обект ПБ Поликраище“