СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-15-2017 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари за нуждите на ТД ДР Пловдив, за срок от 1 г

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“  чрез ТД ДР гр. Пловдив основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка,чрез събиране на оферти с обява, с предмет:Извършване на транспортни услуги по превоз на товари за нуждите на ТД "Държавен резерв" – Пловдив, за срок от 1 година.