СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-29-2017 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД ДР гр. Плевен за срок от една година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД „ДР“ Плевен, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, за  срок от една година”.