СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-18-2017 Извършване на транспортна услуга за превоз на товари за нуждите на ТД ДР В. Търново за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“  чрез ТД ДР гр. В. Търново основание[CS1] [CS2]  чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка,чрез събиране на оферти с обява, с предмет:„Извършване на транспортна услуга за превоз на товари за нуждите на ТД „ДР” В. Търново за срок от 1 (една) година”