СОО-31-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Варна за срок от 1 (една) година

Документация

Документи
Документация за участие - Образец № 1 02-10-2017 10:48:54 Изтеглете файл
Представяне - Образец № 2 02-10-2017 10:48:13 Изтеглете файл
Техническа спецификация 02-10-2017 10:47:52 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 02-10-2017 10:47:10 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 02-10-2017 10:46:22 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Образец № 5 02-10-2017 10:45:36 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 6 02-10-2017 10:44:50 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ - Образец № 7 02-10-2017 10:43:44 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 8 02-10-2017 10:42:53 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Образец № 9 02-10-2017 10:42:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители - Образец №10 02-10-2017 10:40:47 Изтеглете файл
Декларация чл.54 ал.1, т.3,4,5 - Образец № 11 02-10-2017 10:39:39 Изтеглете файл
Декларация чл. 54 ал. 1, т.1,2,7- Образец № 12 02-10-2017 10:36:58 Изтеглете файл