СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-5-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД ДР Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР - Плевен, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД „Държавен резерв“ – гр. Плевен”