СОО-5-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД ДР Плевен

Документация

Документи
Представяне на участник - Приложение № 1 07-04-2017 13:45:37 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 07-04-2017 13:44:22 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 07-04-2017 13:42:19 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 07-04-2017 13:41:50 Изтеглете файл
Договор за извършване на техническо обслужване и ремонт - Приложение № 5 07-04-2017 13:40:46 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Приложение № 6 07-04-2017 13:39:12 Изтеглете файл
Декларация по по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Приложение № 7 07-04-2017 13:37:18 Изтеглете файл
Декларация за използване/неизползване на подизпълнители - Приложение № 8 07-04-2017 13:35:59 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за подизпълнител - Приложение № 9 07-04-2017 13:34:59 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договор - Приложение № 10 07-04-2017 13:33:22 Изтеглете файл