СОО-25-2017 Измазване/обръщане на дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане на настилка от теракотни плочки и цокъл - ЦТБ Соколово

Документация

Документи
Техническа спецификация СМР-2017 - Приложение № 1 21-08-2017 16:07:24 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 21-08-2017 16:05:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 21-08-2017 16:02:00 Изтеглете файл
KSS-4 21-08-2017 16:00:33 Изтеглете файл
Проект на договор дограма - Приложение № 5 21-08-2017 15:59:51 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ към договора - Приложение № 5.1 21-08-2017 15:58:57 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 6 21-08-2017 15:57:15 Изтеглете файл
Декларация за използване-неизползване на подизпълнител - Приложение № 7 21-08-2017 15:56:34 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 8 21-08-2017 15:55:51 Изтеглете файл
Декларация застраховка професионална отговорност - Приложение № 9 21-08-2017 15:54:09 Изтеглете файл
Декларация данъци - Приложение №10 21-08-2017 15:53:30 Изтеглете файл
Декларация вложени материали - Приложение №11 21-08-2017 15:52:50 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение №12 21-08-2017 15:51:07 Изтеглете файл
14.Декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП - Приложение № 13 21-08-2017 15:50:11 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП - Приложение № 14 21-08-2017 15:49:06 Изтеглете файл
АКТ обр. 19 - Приложение № 15 21-08-2017 15:48:20 Изтеглете файл
Опис документи - Приложение №16 21-08-2017 15:46:29 Изтеглете файл