ПОЛ-33-2017 Измазване/обръщане на дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане на настилка от теракотни плочки - ЦТБ с. Соколово

Документация

Документи
Техническо предложение - Приложение №2 03-10-2017 10:35:05 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №3 03-10-2017 10:34:32 Изтеглете файл
Количествено-стойностна сметка 03-10-2017 10:32:39 Изтеглете файл
Техническа спецификация 03-10-2017 10:31:28 Изтеглете файл
Проект на договор дограма - Приложение № 5 03-10-2017 10:30:52 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ към договора - Приложение №5.1 03-10-2017 10:28:59 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №6 03-10-2017 10:28:15 Изтеглете файл
Декларация за използване-неизползване на подизпълнител - Приложение №7 03-10-2017 10:27:43 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение №8 03-10-2017 10:27:07 Изтеглете файл
Декларация застраховка професионална отговорност - Приложение №9 03-10-2017 10:26:42 Изтеглете файл
Декларация данъци - Приложение №10 03-10-2017 10:26:19 Изтеглете файл
Декларация вложени материали - Приложение №11 03-10-2017 10:25:51 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение №12 03-10-2017 10:23:15 Изтеглете файл
Декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП - Приложение №13 03-10-2017 10:22:56 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП - Приложение № 14 03-10-2017 10:21:18 Изтеглете файл
АКТ Oбразец № 19 - Приложение № 15 03-10-2017 10:19:45 Изтеглете файл
Опис документи - Приложение №16 03-10-2017 10:19:05 Изтеглете файл