СОО-22-2017 Доставка на копирна машина за нуждите на ДА ДРВВЗ

Документация

Документи
Техническа спецификация 25-07-2017 10:44:03 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 1 25-07-2017 10:43:39 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 2 25-07-2017 10:43:16 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 25-07-2017 10:42:34 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 25-07-2017 10:42:05 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 25-07-2017 10:31:20 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 6 25-07-2017 10:30:53 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 7 25-07-2017 10:30:25 Изтеглете файл
Списък на доставките - Образец № 8 25-07-2017 10:30:04 Изтеглете файл
Проект на договор 25-07-2017 10:29:42 Изтеглете файл