СОО-9-2017 Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на ДА ДРВВЗ

Документация

Документи
Представяне - Образец № 1 21-04-2017 15:43:05 Изтеглете файл
Техническо предложение-Образец № 2 21-04-2017 15:42:24 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 21-04-2017 15:41:49 Изтеглете файл
Ценово предложение-Образец № 3 21-04-2017 15:41:28 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 21-04-2017 15:41:02 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 21-04-2017 15:40:35 Изтеглете файл
Декларация за приемане условията на договора - Образец № 6 21-04-2017 15:40:03 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 7 21-04-2017 15:39:35 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 8 21-04-2017 15:39:09 Изтеглете файл
Списък -декларация на доставките - Образец № 9 21-04-2017 15:38:32 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 10 21-04-2017 15:37:41 Изтеглете файл