СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-16-2017 Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД Държавен резерв гр.Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ДР гр. Плевен, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”.