СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-14-2017 Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД ДР В.Търново за срок от 1 г

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново за срок от 1 (една) година”