СОО-24-2017 Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година

Документация

Документи
Проект на договор- Приложение № 11 02-08-2017 11:26:45 Изтеглете файл
Проект споразумение ЗЗБУТ- Приложение № 11-1 02-08-2017 11:25:23 Изтеглете файл
Ценово предложение-Приложение № 10 02-08-2017 11:24:11 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 9 02-08-2017 11:23:14 Изтеглете файл
Списък-технически-лица-Приложение № 8 02-08-2017 11:22:22 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор-Приложение № 7 02-08-2017 11:21:07 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители-Приложение № 6 02-08-2017 11:19:32 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители -Приложение № 5 02-08-2017 11:18:34 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП- Приложение №.4 02-08-2017 11:17:26 Изтеглете файл
Декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП-Приложение № 3 02-08-2017 11:16:02 Изтеглете файл
Представяне - Приложение № 2 02-08-2017 11:13:47 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение № 1 02-08-2017 11:12:14 Изтеглете файл