СОО-32-2017 Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и площи за нуждите на ДА ДРВВЗ по заявка на възложителя

Документация

Документи
Tехническа спецификация 02-10-2017 13:45:50 Изтеглете файл
Методика за определяна на комплексната оценка на офертата 02-10-2017 13:45:25 Изтеглете файл
Проект на договор 02-10-2017 13:45:03 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 1 02-10-2017 13:44:43 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 2 02-10-2017 13:44:20 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 02-10-2017 13:44:01 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 02-10-2017 13:43:40 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 02-10-2017 13:42:50 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 6 02-10-2017 13:42:29 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 7 02-10-2017 13:42:07 Изтеглете файл
Списък на персонала - Образец № 8 02-10-2017 13:41:48 Изтеглете файл
Списък на услугите - Образец № 9 02-10-2017 13:41:22 Изтеглете файл