СОО-30-2017 Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и на индустриални стоки за нуждите на ТД ДР Варна за срок от 1 година

Документация

Документи
Документация за участие-Образец № 1 20-09-2017 10:15:46 Изтеглете файл
Представяне - Образец № 2 20-09-2017 10:15:15 Изтеглете файл
Техническа спецификация 20-09-2017 10:14:45 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 20-09-2017 10:14:18 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 20-09-2017 10:13:56 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Образец № 5 20-09-2017 10:11:30 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 6 20-09-2017 10:11:04 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ - Образец № 7 20-09-2017 10:10:35 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор- Образец № 8 20-09-2017 10:10:05 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Образец № 9 20-09-2017 10:03:16 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители - Образец № 10 20-09-2017 10:02:31 Изтеглете файл
Декларация чл. 54, ал. 1, т.3,4,5 - Образец № 11 20-09-2017 10:01:37 Изтеглете файл
Декларация чл. 54 ал. 1, т.1,2,7 - Образец № 12 20-09-2017 09:59:57 Изтеглете файл