СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

СОО-36-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ДА ДРВВЗ – Централно управление и ТД ДР София

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси”– Централно управление и ТД ДР гр. София”