СОО-14-2016 Услуги по почистване на резервоар с обем 50 000 м3, находящ се в ПБ Сливен

Документация

Документи
Документация за участие 20-10-2016 16:53:00 Изтеглете файл
Представяне - Приложение № 1 20-10-2016 16:52:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 20-10-2016 16:51:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №3 20-10-2016 16:50:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №4 20-10-2016 16:49:00 Изтеглете файл
Проекто договор -Приложение №5 20-10-2016 16:48:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54 - Приложение № 6 20-10-2016 16:47:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54 - Приложение № 7 20-10-2016 16:46:00 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение №8 20-10-2016 16:45:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 9 20-10-2016 16:44:00 Изтеглете файл
Докладна записка за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 10 20-10-2016 16:43:00 Изтеглете файл