СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-20-2016 Услуга за извършване, обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи ТД ДР Варна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Варна, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Услуга за извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр.Варна за срок от 1 (една) година”