СОО-3-2016 Доставка на плазмени заместители и инфузионни разтвори

Документация

Документи
Техническа спецификация - Приложение № 1 17-08-2016 14:39:00 Изтеглете файл
Представяне - Приложение № 2 17-08-2016 14:37:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 17-08-2016 14:36:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 17-08-2016 14:36:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - Приложение № 5 17-08-2016 14:35:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП - Приложение № 6 17-08-2016 14:35:00 Изтеглете файл
Декларация за участие на подизпълнител - Приложение № 7 17-08-2016 14:34:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнител - Приложение № 8 17-08-2016 14:32:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 9 17-08-2016 14:31:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договор - Приложение №10 17-08-2016 14:29:00 Изтеглете файл