СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-7-2016 Услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на складови бази, сгради и площи

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и площи за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по заявка на възложителя”