СОО-11-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД - гр.Варна

Документация

Документи
Документация за участие - Образец № 1 13-10-2016 10:34:00 Изтеглете файл
Представяне - Образец № 2 13-10-2016 10:33:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 13-10-2016 10:32:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 13-10-2016 10:31:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 13-10-2016 10:31:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Образец № 5 13-10-2016 10:30:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 6 13-10-2016 10:29:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ - Образец № 7 13-10-2016 10:28:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 8 13-10-2016 10:27:00 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Образец № 9 13-10-2016 10:26:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители - Образец № 10 13-10-2016 10:25:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 54, ал. 1 - Образец № 11 13-10-2016 10:24:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 54, ал. 1- Образец № 12 13-10-2016 10:23:00 Изтеглете файл