СОО-10-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили собственост на ДА ДРВВЗ – ЦУ и ТД ДР гр. София”

Документация

Документи
Документация-съдържание 06-10-2016 16:07:00 Изтеглете файл
Представяне Приложение № 1 06-10-2016 16:06:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение № 2 06-10-2016 16:05:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение № 3 06-10-2016 16:05:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение № 4 06-10-2016 16:05:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение № 5 06-10-2016 16:04:00 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 6 06-10-2016 16:03:00 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 7 06-10-2016 16:03:00 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение № 8 06-10-2016 16:02:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 9 06-10-2016 16:01:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 10 06-10-2016 16:00:00 Изтеглете файл