ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП34-2016 Закупуване и доставка на пожарогасители - ТД ДР В.Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Велико Търново, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на пожарогасители”