ПП15-2016 Услуги по поддържане на пожароизвестителна система при ТД ДР Пловдив

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение 1 07-03-2016 12:19:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение 2 07-03-2016 12:18:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 07-03-2016 12:17:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 4 07-03-2016 12:17:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП-Приложение 5 07-03-2016 12:16:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение 6 07-03-2016 12:15:00 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договор и споразумение-Приложение 7 07-03-2016 12:14:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 8 07-03-2016 12:13:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение 9 07-03-2016 12:12:00 Изтеглете файл
Проект на договор 07-03-2016 12:10:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ 07-03-2016 12:09:00 Изтеглете файл