ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП11-2016 Услуга за преустройство на товарни асансьори намиращи се в складови бази към ТД ДР В. Търново

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД „ДР” гр. В. Търново, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Услуга за преустройство на товарни асансьори намиращи се в складови бази към ТД„Държавен резерв” гр. В.Търново