ПП20-2016 Техническо обслужване, презареждане и ремонт на пожарогасители, намиращи се в ЦТБ с. Соколово

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация - Приложение № 1 10-03-2016 11:57:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение № 2 10-03-2016 11:56:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 10-03-2016 11:55:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 10-03-2016 11:53:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с клаузите на проекта на договор - Приложение № 5 10-03-2016 11:51:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители - Приложение № 6 10-03-2016 11:50:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 7 10-03-2016 11:47:00 Изтеглете файл
Проект на Договор - Приложение № 8 10-03-2016 11:46:00 Изтеглете файл
Проект споразумение ЗЗБУТ - Приложение № 8-1 10-03-2016 11:44:00 Изтеглете файл