ПП28-2016 Ремонт и поддръжка на пожароизвестителни системи - ТД ДР Варна

Документация за участие

Документи
Техническо предложение Приложение 1 05-04-2016 12:18:00 Изтеглете файл
Представяне на участника Приложение 2 05-04-2016 12:17:00 Изтеглете файл
.Ценово предложение Приложение 3 05-04-2016 12:16:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор Приложение 4 05-04-2016 12:15:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП Приложение 8 05-04-2016 12:14:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 9 05-04-2016 12:14:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ Приложение 9-1 05-04-2016 12:12:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност Приложение 12 05-04-2016 12:11:00 Изтеглете файл
Оферта Приложение 13 05-04-2016 12:11:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение 14 05-04-2016 12:10:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 15 05-04-2016 12:09:00 Изтеглете файл