ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП28-2016 Ремонт и поддръжка на пожароизвестителни системи - ТД ДР Варна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Варна, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга за извършване на ремонт на една пожароизвестителна система и поддържане и обслужване на три пожароизвестителни системи съгласно изискванията на Наредба №8121з-647/01.10.2014г. в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Варна за срок до 31.12.2016г.“