ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП4-2016 Доставка на компютърна техника и офис машини

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.