ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП3-2016 Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), външни съхранители по смисъла на ЗДРВВЗ и съхранители по смисъла на ЗЗНН