ПП3-2016 Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол

Документация за участие

Документи
Документация за участие 16-02-2016 14:08:00 Изтеглете файл
Указание за попълване на офертата 16-02-2016 14:07:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №2 16-02-2016 14:06:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 16-02-2016 14:05:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 16-02-2016 14:04:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 16-02-2016 14:03:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП -Приложение № 6 16-02-2016 14:02:00 Изтеглете файл
Декларация във връзка с чл. 56 - Приложение № 7 16-02-2016 14:01:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Приложение № 8 16-02-2016 14:00:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 33 - Приложение № 9 16-02-2016 13:59:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №10 16-02-2016 13:58:00 Изтеглете файл