ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП24-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД ДР – гр. Плевен

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” чрез ТД ДР – гр. Плевен обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД „Държавен резерв“ – гр. Плевен, за срок от 1 (една) година”