ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП31-2016 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД ДР гр. Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Бургас, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас“