ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП38-2016 Извършване на текущ ремонт в ЦУ ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на текущ ремонт – освежаване и ремонт на помещения в сградата на Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”