ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП35-2016 Извършване на текущ ремонт на двускатен покрив на сграда, находяща се в складова база „Широка Поляна“ при ТД ДР – Пловдив

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) чрез ТД ДР гр. Пловдив обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на текущ ремонт на двускатен покрив на сграда, находяща се в складова база „Широка Поляна“ при ТД „Държавен резерв“ – Пловдив с обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: „Ремонт на двускатен ламаринен покрив и монтаж на ламаринени обшивки на сграда в складова база „Широка Поляна“; Обособена позиция №2 „Боядисване на двускатен покрив от поцинкована ламарина на сграда в складова база „Широка Поляна“, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП“.