ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП29-2016 Изграждане на надземен пожарен хидрант и свързване към входящ водопровод в СБ Дебелец и Габрово

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ДР - гр. Велико Търново, обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на надземен пожарен хидрант и свързване към входящ водопровод в СБ Дебелец и Габрово"