ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП37-2016 Изграждане на компютърна мрежа с електрозахранване и активно оборудване - ТД ДР София, доставка на защитна стена - ЦУ ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на компютърна мрежа с електрозахранване и активно оборудване в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – София и доставка с конфигуриране на защитна  стена в Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”