ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП26-2016 Доставка на енергиен продукт за отопление - газьол, за нуждите на ЦТБ Соколово.

ДА ДРВВЗ чрез Централна техническа база с. Соколово обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на енергиен продукт за отопление - газьол, за нуждите на Централна техническа база с. Соколово”