ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП25-2016 Доставка и монтаж на дизелов генератор за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военно временни запаси”

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на дизелов генератор за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военно временни запаси”(ДА ДРВВЗ)”