ПП14-2016 Абонаментен сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация - ЦТБ с. Соколово

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация Приложение 1 07-03-2016 11:54:00 Изтеглете файл
Представяне на участника Приложение 2 07-03-2016 11:53:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение 3 07-03-2016 11:52:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 4 07-03-2016 11:52:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие с клаузите на проекта на договор Приложение 5 07-03-2016 11:51:00 Изтеглете файл
Декларация за участие на подизпълнители Приложение 6 07-03-2016 11:50:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител Приложение 7 07-03-2016 11:47:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 8 07-03-2016 11:47:00 Изтеглете файл
Проект споразумение ЗБУТ Приложение 8-1 07-03-2016 11:46:00 Изтеглете файл