ПП73-2015 Закупуване и доставка на пожарогасители, табели, указателни знаци, проверка, издаване на сертификат, презареждане и ремонт - ТД ДР – гр. Велико Търново

Документация за участие

Документи
Проект на договор 10-11-2015 14:23:00 Изтеглете файл
Споразумение_ЗЗБУТ 10-11-2015 14:21:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 10-11-2015 14:20:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 2 10-11-2015 14:19:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 10-11-2015 14:17:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 10-11-2015 14:16:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение № 5 10-11-2015 14:15:00 Изтеглете файл
Декларация-подизпълнители-чл.56,_ал.1,_ т.8_от_ЗОП - Приложение № 6 10-11-2015 14:14:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 7 10-11-2015 14:13:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение № 10 10-11-2015 14:11:00 Изтеглете файл
Административни сведения - Приложение № 11 10-11-2015 14:08:00 Изтеглете файл