ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП69-2015 Услуга за извършване на техническо обслужванена на носими пожарогасители в административната сграда и складовите бази на ТД ДР – гр. Варна

ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР – гр. Варна обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Услуга за извършване на техническо обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при необходимост на носими пожарогасители в административната сграда и складовите бази на ТД ДР – гр. Варна за срок от 1 (една) година."